ชื่อ :   ผศ.จิตรลดา ไชยะ
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   chitralada.c@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ร.บ.(ทฤษฎีและเทคนิคทางรัฐศาสตร์) มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
    - ศศ.บ.(ปรัชญา) มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :