ชื่อ :   ปิยธิดา โคกโพธิ์
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :   piyathida.k@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - รป.ม.(รัฐประศาสนศาสตร์) สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ร.บ.(บริหารรัฐกิจ) มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :