ชื่อ :   ดร.ชินวัตร เชื้อสระคู
     
  ตำแหน่ง :   อาจารย์
     
  อีเมล์ :    
     
  ระดับการศึกษา : - รป.ด.การบริหารทรัพยากรมนุษย์ สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์
    - ศศ.ม. จิตวิทยาอุตสาหกรรมและองค์การ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ร.บ.รัฐประศาสนศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :