ชื่อ :   ผศ.เฉลิมเกียรติ ภาระเวช
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   chalermkiat.p@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ร.ม. การเมืองการปกครอง จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
    - ร.บ. การเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
       
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :