ชื่อ :   ผศ.ดร.วินัย ผลเจริญ
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   winai@msu.ac.th
     
  ระดับการศึกษา : - ร.ด. รัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศศ.ม. พุทธศาสนศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศษ.บ. มัธยมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
     
  ความสนใจพิเศษ :    
     
       
    ผลงานต่างๆ :