เมนูหลัก > การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ COPAG LIBRARY MASCOT ในงาน "COPAG BOOK FAIR #1"

 
 
 

การประกวดออกแบบและตั้งชื่อ COPAG LIBRARY MASCOT ในงาน "COPAG BOOK FAIR #1"

 ห้องสมุดสีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ขอเชิญนิสิต นักศึกษา และประชาชนทั่วไป ส่งผลงานเข้าร่วมการประกวดออกแบบและตั้งชื่อ "COPAG LIBRARY MASCOT" ชิงเงินรางวัลมูลค่า 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 วัตถุประสงค์
เพื่อนำไปใช้ประโยชน์ในการสนับสนุนส่งเสริมภาพลักษณ์และการประชาสัมพันธ์การปฏิบัติราชการ ห้องสมุดสีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 คุณสมบัติผู้ส่งผลงาน
1. นิสิต นักศึกษา และบุคคลทั่วไป
2. สามารถส่งผลงานได้ทั้งรายบุคคลหรือคณะบุคคล ไม่จำกัดจำนวนผลงานที่ส่ง

 รายละเอียดและเกณฑ์การพิจารณา

1. ผลงานที่นำเสนอจะต้อง มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถสื่อความหมายที่ชัดเจน และสะท้อนให้เห็นถึงภาพลักษณ์ของห้องสมุดสีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยนำเสนอในรูปแบบที่สามารถเข้าใจได้ง่าย ทั้งในด้านของการรับรู้และง่ายต่อการจดจำของกลุ่มเป้าหมายและประชาชนทั่วไป
2. มาสคอตที่ออกแบบมี 1 แบบ โดยผู้ประกวดต้องอธิบายรายละเอียด แนวคิด และความหมายประกอบให้ชัดเจน
3. ผลงานที่ได้รับรางวัลถือเป็นลิขสิทธิ์ของห้องสมุดสีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง สามารถ
ทำการปรับปรุงแก้ไขผลงานได้ตามความเหมาะสมกับรูปแบบในการใช้งาน นอกจากนี้สิทธิ์ใดๆ อันเกี่ยวข้องหรือเกี่ยวเนื่องกับผลงานให้เป็นสิทธิ์ของห้องสมุดสีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง
4. ผลงานที่ส่งเข้าประกวดจะต้องเป็นผลงานที่ผู้ประกวดสร้างสรรค์ขึ้นด้วยตัวเอง โดยไม่ได้คัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ถ้าพบว่ามีการคัดลอกหรือดัดแปลงจากงานอันมีลิขสิทธิ์ของบุคคลอื่น ผู้ประกวดจะต้องรับผิดชอบผลทางกฎหมายที่เกิดขึ้น และจะถูกตัดสิทธิ์จากการประกวดและรางวัล
5. ผู้เข้าประกวดต้องส่งผลงานเป็นไฟล์ภาพ โดยสามารถออกแบบเป็นจากระบบดิจิทัลหรือภาพลายเส้นวาดมือ ลงสี ที่แสดงให้เห็นภาพมุมมองด้านหน้าเต็มตัว 1 แผ่นกระดาษ A4 พร้อมรายละเอียดแนวคิด ความหมายประกอบอีก 1 แผ่น รวมทั้งหมดเป็น 2 แผ่น

  • กรณีภาพระบบดิจิทัลให้ส่งเป็นไฟล์ภาพที่มีความละเอียดไม่ต่ำกว่า 300 dpi  โดยส่งเป็นสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PNG ในขนาด A4
  • กรณีภาพลายเส้นวาดมือ ให้แสกนส่งเป็นไฟล์ภาพสกุลไฟล์ .JPEG หรือ .PDF  ในขนาด A4

6. ผลการตัดสินของคณะกรรมการถือเป็นที่สิ้นสุด

 หลักเกณฑ์การให้คะแนน 

  • ความคิดสร้างสรรค์ 30 คะแนน
  • การสื่อความหมาย 30 คะแนน
  • คุณภาพของผลงาน 20 คะแนน
  • ความเหมาะสมใช้งานได้จริง 20 คะแนน

 ส่งผลงาน

1. ส่งผลงานออกแบบพร้อมรายละเอียด ชื่อ-นามสกุล, เบอร์โทรศัพท์ มาที่

  • E-mail address : copag.library@gmail.com เท่านั้น
  • สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม 082-111-7854

2. ตั้งแต่วันนี้ – 20 ธันวาคม 2563

 รางวัลการประกวด

  • รางวัลชนะเลิศ เงินรางวัล 3,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร

 ประกาศผล
ประกาศผลการประกวดในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ทางเว็บไซต์ห้องสมุดสีดา สอนศรี วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และกำหนดการรับรางวัลและเกียรติบัตรในงาน "COPAG BOOK FAIR #1" ในวันที่ 22 ธันวาคม 2563 ตั้งแต่เวลา 13.00 น.เป็นต้นไป


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2020-12-02
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล