เมนูหลัก > วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท

 
 
 

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก และระดับปริญญาโท

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เปิดรับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2560 ระดับปริญญาเอก หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร์ ระดับปริญญาโท หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต กลุ่มวิชาการมืองการปกครอง กลุ่มวิชานโยบายสาธารณะ สมัครผ่าน INTERNET ระหว่างวันที่ 9 เมษายน-3 กรกฎาคม 2560 สมัครด้วยตนเอง ณ บัณฑิตวิทยาลัย ชั้น 2 อาคารราชนครินทร์ ระหว่างวันที่ 4-7 กรกฎาคม 2560 http://www.grad.msu.ac.th/admission/index.php?page=reg


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-05-25
ผู้ประกาศ : ภัทรกวี กันทรมงคล
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล