เมนูหลัก > COPAG ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต และฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

 
 
 

COPAG ปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต และฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559 – 2560

เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2560 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จัดโครงการปัจฉิมนิเทศบัณฑิตและมหาบัณฑิต และฝึกซ้อมพระราชทานปริญญาบัตร วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ประจำปีการศึกษา 2559–2560 ขึ้น โดยได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานกล่าวเปิดงานและแสดงความยินดีกับบัณฑิต และมหาบัณฑิตวิทยาลัยฯ จำนวน 616 คน

 

ภายในโครงการมีการมอบรางวัล Dean’s List  และ รางวัลบัณฑิตที่มีผลการเรียนดีเด่น (เกียรตินิยมอันดับ 1)

การกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “กว่าจะเป็น ด็อกเตอร์” โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะพงษ์ บุษบงก์  รองคณบดีฝ่ายบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการเมืองการปกครอง  และเริ่มทำการฝึกซ้อมบัณฑิต มหาบัณฑิต  โดย อาจารย์ และนิสิตต้นแบบ ผู้รับผิดชอบฝึกซ้อม แจ้งกำหนดการฝึกซ้อม และข้อปฏิบัติในการแต่งกายของบัณฑิต และมหาบัณฑิต ในวันฝึกซ้อมใหญ่ และวันรับจริง

 

รางวัล Dean’s List  (หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต) ได้แก่ นางสาวญาณิศิกา พันธุขันธ์ (เกรดเฉลี่ย 3.98)
รางวัลผลการเรียนดีเด่น (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชานโยบายสาธารณะ) ได้แก่ นายไชยมนู กุนอก (เกรดเฉลี่ย 3.95)
รางวัลผลการเรียนดีเด่น (หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชการการเมืองการปกครอง) ได้แก่ นายภรัณยู มายูร (เกรดเฉลี่ย 3.95)
รางวัลผลการเรียนดีเด่น (หลักสูตรรัฐศาสตร์บัณฑิต เกียรตินิยมอันดับ 1) ได้แก่
นางสาวจันทการต์ เพิ่มยินดี เกรดเฉลี่ย 3.79
นายธนพจน์ สดสระน้อย เกรดเฉลี่ย 3.76
นายธีรพงษ์ แสนมหาชัย เกรดเฉลี่ย 3.84
นางสาวประภาภรณ์ พิรักษา เกรดเฉลี่ย 3.86
นายปัณณวิชญ์ ศรีอรนันต์ เกรดเฉลี่ย 3.93
นางสาวอนงค์ เทียนเมาะ เกรดเฉลี่ย 3.89
นางสาวอัญชลี ชินอาจ เกรดเฉลี่ย 3.77
รางวัลผลการเรียนดีเด่น (หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสิทธิมนุษยชนศึกษา) ได้แก่ นางสาวมาริสา ปิดสายะ เกรดเฉลี่ย 3.78


โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อเป็นการแสดงความยินดีกับบัณฑิตทุกคน  เป็นการแสดงออกซึ่งการสามัคคีรวมเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันระหว่าง  คณาจารย์  นิสิตรุ่นน้อง  บัณฑิตและมหาบัณฑิตทุกคน  และบุคลากรทุกคน อีกทั้งยังเป็นการเตรียมความพร้อมให้บัณฑิต ในการเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ได้ดำเนินการได้ลุล่วง เป็นระเบียบตามธรรมเนียมปฏิบัติ

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2017-12-10
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล