เมนูหลัก > นิสิตบัณฑิตศึกษาที่จะขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท และ รูปเล่มสมบูรณ์ 5 บท มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้

 
 
 

นิสิตบัณฑิตศึกษาที่จะขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท และ รูปเล่มสมบูรณ์ 5 บท มีรายละเอียดดำเนินการดังนี้

#สำหรับนิสิตที่จะขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาและจะขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท

ต้องยื่น TS1/IS1 พร้อมแนบเค้าโครงย่อ 1 ฉบับ พร้อมให้อ.ที่ปรึกษาลงนาม

 

#สำหรับนิสิตที่จะขึ้นสอบเค้าโครง 3 บท เตรียมเอกสารดังนี้

1. TS2 แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงวิทยานิพนธ์ / IS2 แบบขออนุมัติสอบเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมให้อ.ที่ปรึกษา ลงนามเรียบร้อย

2. รูปเล่มเค้าโครงวิทยานิพนธ์ (เข้าเล่ม ติดแลคซีน จำนวน 5 เล่ม) / รูปเล่มเค้าโครงการศึกษาค้นคว้าอิสระ (เข้าเล่ม ติดแลคซีน จำนวน 4 เล่ม)

3.ผลการเรียน (ปริ้นออกจากหน้าผลการศึกษาในระบบได้) จำนวน 1 ฉบับ

4.สำเนาใบเสร็จจ่ายเงิน จำนวน 1 ฉบับ

ระยะเวลาในการยื่น วันที่ 8 ม.ค. - 22 เม.ย.61 เวลา 09.00 - 16.30 น. ที่งานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 

#สำหรับนิสิตที่จะขึ้นสอบรูปเล่มสมบูรณ์ 5 บท เตรียมเอกสารดังนี้

1. TS4 แบบขออนุมัติสอบวิทยานิพนธ์ / IS4 แบบขออนุมัติสอบการศึกษาค้นคว้าอิสระ จำนวน 1 ฉบับ พร้อมให้อ.ที่ปรึกษา ลงนามเรียบร้อย

2.รูปเล่มวิทยานิพนธ์สมบูรณ์ (เข้าเล่ม ติดแลคซีน จำนวน 5 เล่ม) / รูปเล่มการศึกษาค้นคว้าอิสระสมบูรณ์ (เข้าเล่ม ติดแลคซีน จำนวน 4 เล่ม)

3.แบบฟอร์มตรวจผลงานทางวิชาการ 1 ฉบับ พร้อมให้อ.ลงนามเรียบร้อย

4.แผ่นซีดีบันทึกไฟล์งาน 1 แผ่น (ตามแบบฟอร์มตรวจผลงานทางวิชาการ)

5.ผลการเรียน (ปริ้นออกจากหน้าผลการศึกษาในระบบได้) จำนวน 1 ฉบับ

6.สำเนาใบเสร็จจ่ายเงิน จำนวน 1 ฉบับ

ระยะเวลาในการยื่น วันที่ 8 ม.ค. - 22 เม.ย.61 เวลา 09.00 - 16.30 น. ที่งานบัณฑิตศึกษาวิทยาลัยการเมืองการปกครอง

 

#สำหรับนิสิตที่จะยื่นส่งบทความวิจัยวิทยานิพนธ์

1.แบบคำร้องส่งบทความ

2.บทความที่ส่งตีพิมพ์

3.หนังสือรับรองการตอบรับให้ตีพิมพ์

4.ผลการตรวจสอบ/ข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ

ระยะเวลาในการยื่น วันที่ 8 ม.ค. - 17 เม.ย.61

 

#สำหรับนิสิตที่ขึ้นสอบแล้วที่อยุ่ในระหว่างแก้ไขและจำสำเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานี้

ให้ยื่นรายงานความก้าวหน้าและส่งรูปเล่มสมบูรณ์ ตั้งแต่วันที่ 13 ม.ค - 13 พ.ค. 61

 

#แบบฟอร์มคำร้อง

โหลดได้ตามลิงค์นี้ https://grad.msu.ac.th/th/form-download.php

 

#Templat วิทยานิพนธ์ / การศึกษาค้นคว้าอิสระ

โหลดได้ตามลิงค์นี้ https://grad.msu.ac.th/th/Templat-Thesis%20IS.php

 

#หมายเหตุ

คำร้องขอลงทะเบียนช้า พร้อมให้อ.ที่ปรึกษาลงนาม จำนวน 1 ฉบับ ส่งที่บัณฑิตวิทยาลัย และนำไปส่งที่กองทะเบียน และจ่ายเงินที่กองคลัง เพื่อนำใบเสร้จแนบประกอบการขึ้นสอบ

 

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2018-01-12
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล