ชื่อ :   ผศ.สุจิตรตรา ฤทธิ์สกุลชัย
     
  ตำแหน่ง :   ผู้ช่วยศาสตราจารย์
     
  อีเมล์ :   [email protected]
    [email protected]
       
  ระดับการศึกษา : - Ph.D. in Asia-Pacific Studies, National Chengchi University, Taiwan
    - ร.ม.รัฐศาสตร์ การระหว่างประเทศและการทูต มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
    - ศศ.บ.ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยรามคำแหง
  - ศศ.บ.ภาษาฝรั่งเศส มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
     
  ความสนใจพิเศษ :    
       
         
    ผลงานต่างๆ :