เมนูหลัก >โครงการเตรียมความพร้อมสู่เส้นทางราชการ "ติวสอบ ก.พ. (ภาค ก.)

 
 

รายชื่อผู้ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการ “เตรียมความพร้อมสู่เส้นทางราชการ ติวสอบ ก.พ. (ภาค ก.)”
ระหว่างวันที่ 22 - 23 มิถุนายน 2562 ณ ห้อง D-201 ชั้น 2 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มมส

ที่ ชื่อ-สกุล วิชาเอก
1 นางสาวนภัสสร  เรืองศรี รัฐประศาสนศาสตร์
2 นางสาวสุดารัตน์  ระดาพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์
3 นางสาวปวีณา  อุตพัฒน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
4 นางสาวเพชรสิริ  โคกจุ้ย รัฐประศาสนศาสตร์
5 นางสาวอุษณีย์  พลมณี รัฐประศาสนศาสตร์
6 นายชนวีร์  จันทร์โพธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
7 นายโชคชัย  กงกะเรียน รัฐประศาสนศาสตร์
8 นายพงศธร  แพงไธสง การเมืองการปกครอง
9 นางสาวรัตติยา  ศรีคำ รัฐประศาสนศาสตร์
10 นางสาวภัทรพร  แก้วพระพาน การเมืองการปกครอง
11 นางสาวทิพยาภรณ์  กำลังเหลือ รัฐประศาสนศาสตร์
12 นางสาวอาฑิตยาธรณ์  สีหราช การเมืองการปกครอง
13 นายศุภชัย  โคตรนารา การเมืองการปกครอง
14 นางสาวกานต์ชนา  ประเสริฐสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
15 นางสาวเสาวลักษณ์  ม่วงกลาง รัฐประศาสนศาสตร์
16 นางสาวสกาวเดือน  สิทธิหาญ รัฐประศาสนศาสตร์
17 นายพลากร  ไชยคำภา การเมืองการปกครอง
18 นายพีระพงษ์  วงค์แก่นเวียง รัฐประศาสนศาสตร์
19 นายธนพล  ยุพานวิทย์ รัฐประศาสนศาสตร์
20 นางสาวณัชชา  จันทร์ส่องแสง รัฐประศาสนศาสตร์
21 นายรัฐพล  กองพอด การเมืองการปกครอง
22 นางสาวฐิติมา  อักษร รัฐประศาสนศาสตร์
23 นางสาวจุฑารัตน์  อุ้ยคำ รัฐประศาสนศาสตร์
24 นางสาวกชกร  วันสา รัฐประศาสนศาสตร์
25 นางสาวรวิสรา  ทวีโคตร รัฐประศาสนศาสตร์
26 นายรัชชานนท์  ลือนาม รัฐประศาสนศาสตร์
27 นางสาวอวภาส์  สุภักดี การเมืองการปกครอง
28 นายชิษณุพงศ์  ภิรมย์นาค การเมืองการปกครอง
29 นางสาวกุมาภรณ์  ประสงค์บุญ รัฐประศาสนศาสตร์
30 นางสาวปัทมาพร  เทียงดาห์ รัฐประศาสนศาสตร์
31 นางสาวชุติกาญจน์  มันตาพันธ์ การเมืองการปกครอง
32 นายสมรักษ์  สีมาวงษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
33 นางสาววันวิษา  ศรีวงค์ชัย รัฐประศาสนศาสตร์
34 นางสาวเมทิณี  ไตรเสนีย์ รัฐประศาสนศาสตร์
35 นางสาวศิริกาญน์  ศรีบุญเรือง รัฐประศาสนศาสตร์
36 นางสาวพรปวีณ์  นวนศรี การเมืองการปกครอง
37 นางสาวณัฐมน  ธิมะดี รัฐประศาสนศาสตร์
38 นางสาวภควรรณ  โพธิ์หล่าม รัฐประศาสนศาสตร์
39 นายธรรมรัตน์  บุญหล้า รัฐประศาสนศาสตร์
40 นายสรวิศ  ขันทองคำ รัฐประศาสนศาสตร์
41 นางสาวพัชริญา  ศรีหัวทน การเมืองการปกครอง
42 นางสาวพัชริญา  ศรีหัวทน การเมืองการปกครอง
43 นางสาวสุวรรณา  สมอุบล การเมืองการปกครอง
44 นายสนธยา  พรมนันท์ รัฐประศาสนศาสตร์
45 นายทัศนะชัย  ยุระพันธ์ การเมืองการปกครอง
46 นางสาวสายนที  ทองคำ การเมืองการปกครอง
47 นางสาวรุ่งนภา  ยิ่งกำแหง รัฐประศาสนศาสตร์
48 นางสาวมาลินี  หารพันธ์ การเมืองการปกครอง
49 นายชัชวาล  จันปุ่ม รัฐประศาสนศาสตร์
50 นางสาวนภัสวรรณ  ไทยแท้ การเมืองการปกครอง
51 นายยุทธนา  ดลเรขา รัฐประศาสนศาสตร์
51 นายยุทธนา  ดลเรขา รัฐประศาสนศาสตร์
52 นางสาวเบญจรัตน์  เจริญศรี การเมืองการปกครอง
53 นางสาวสุชานาถ  ผิผ่วนนอก รัฐประศาสนศาสตร์
54 นางสาวปวีณา  คำตัน รัฐประศาสนศาสตร์
55 นางสาวกรนิภา  อาษาสนา การเมืองการปกครอง
56 นางสาวนริศรา  จันทะโคตร รัฐประศาสนศาสตร์
57 นางสาวภัชริดา  น้อยทรง การเมืองการปกครอง
58 นางสาวชลธิชา  จันทะรัง การเมืองการปกครอง
59 นางสาวอารีย์รัตน์  ไชยสมคุณ การเมืองการปกครอง
60 นางสาวชลลดา  สายาพัฒน์ รัฐประศาสนศาสตร์
61 นายสถาปนิก  หอมสมบัติ การเมืองการปกครอง
62 นางสาวพัชรินทร์  แพงสุพัฒน์ การเมืองการปกครอง
63 นายจักรกฤษณ์  ทำมิภักดิ์ การเมืองการปกครอง
64 นางสาวสุรัตนา  ปัททุม รัฐประศาสนศาสตร์
65 นายเดชดำรงค์  พิมพะจักร์ รัฐประศาสนศาสตร์
66 นางสาวกัลยรัตน์  ขนิษฐวงศ์ การเมืองการปกครอง
67 นางสาวทิมทอง  จันทมาศ รัฐประศาสนศาสตร์
68 นางสาวศศิธร  เฮียงมา รัฐประศาสนศาสตร์
69 นายอาจิน  กลับสุข รัฐประศาสนศาสตร์
70 นางสาวณัติญา  มุ่งตุ้มกลาง รัฐประศาสนศาสตร์
71 นางสาวปาณิสรา  รักษาภักดี รัฐประศาสนศาสตร์
72 นางสาวอุบลวรรณ  วรรณสัมผัส ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
73 นางสาวอุไรวรรณ  พุ่มจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
74 นางสาวดลฤดี  นอกชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์
75 นายธิติวุฒิ  ปัญญาอินทร์ การเมืองการปกครอง
76 นางสาวอภิชญา  เฮืองฮุง รัฐประศาสนศาสตร์
77 นางสาวณัฐมน  สีขอ รัฐประศาสนศาสตร์
78 นายวุฒิ​ปรีชา​  ดวง​สีดา​ รัฐประศาสนศาสตร์
79 นางสาวพรนภา  แดงสี รัฐประศาสนศาสตร์
80 นางสาวสุดารัตน์  สุทธิบุญ การเมืองการปกครอง
81 นางสาวสุมาลินี  รูปเหมาะ รัฐประศาสนศาสตร์
82 นางสาวสุปราณี  สารารัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
83 นางสาวทัศวัล  อัคคะ การเมืองการปกครอง
84 นายเอกธวัช  ผิวผากา การเมืองการปกครอง
85 นายพศวัต  บุษปฤกษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
86 นางสาวศศิธร  สมอเม็ด รัฐประศาสนศาสตร์
87 นางสาวทิพานัน  แสนโคตร การเมืองการปกครอง
88 นายณัฐวัฒน์  พรมสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
89 นางสาวณัฏฐณิชา  กิ่งชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์
90 นางสาวเสาวภรณ์  ภูมิคำ รัฐประศาสนศาสตร์
91 นางสาวโยพิตา  เดชวิไล การเมืองการปกครอง
92 นางสาวอรษา  ยศรุ่งเรือง รัฐประศาสนศาสตร์
93 นางสาวชมภูนุช  จันทองแท้ รัฐประศาสนศาสตร์
94 นางสาวจันทวันต์  วงศ์จันดี การเมืองการปกครอง
95 นางสาวเกศสุดา  สบาย รัฐประศาสนศาสตร์
96 นายไอยรา  คำจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
97 นางสาวนิรชา​  คุณ​ทุม​ การเมืองการปกครอง
98 นางสาวกุลกัญญา  ภูสิทธิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
99 นางสาวกมลลญา  โพธิ์เรือน การเมืองการปกครอง
100 นางสาวอารียา  แก้วไธสง รัฐประศาสนศาสตร์
101 นางสาวธดากรณ์  ทัพโคตร การเมืองการปกครอง
102 นางสาวสิริยา  เกตุแก้วเกลี้ยง การเมืองการปกครอง
103 นางสาวมัสยา  มโนราช การเมืองการปกครอง
104 นางสาววรัทยา  สีหาบุตร รัฐประศาสนศาสตร์
105 นายวรัญญู  ใจอาสา การเมืองการปกครอง
106 นางสาวกชกร  ฆารประเดิม รัฐประศาสนศาสตร์
107 นายโกเมนทร์  บรรยง รัฐประศาสนศาสตร์
108 สิบเอกพรเทพ  ลักขณาวิมล รัฐประศาสนศาสตร์
109 นางสาวดนิตา  บุตรสามาลี รัฐประศาสนศาสตร์
110 นายโกเมนท์  พลเทพ รัฐประศาสนศาสตร์
111 นางสาวพัชรินทร์  สินเธา รัฐประศาสนศาสตร์
112 นางสาวสุพัตรา  เพ็ชรแสน การเมืองการปกครอง
113 นายวัชรพงษ์  รัฐถาวร รัฐประศาสนศาสตร์
114 นางสาวพิมพ์พิมล  พลคำสี การเมืองการปกครอง
115 นางสาวภิรมพร  การีรัตน์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
116 นางสาวกนกอร  บุญเชิญ การเมืองการปกครอง
117 นางสาวขนิษฐา  ลากุล การเมืองการปกครอง
118 นางสาวกมลชนก  จงใจสิทธิ์ การเมืองการปกครอง
119 นางสาวธัญญลักษณ์  รักจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
120 นายธนวัฒน์  จิระพล รัฐประศาสนศาสตร์
121 นางสาววรรณรดา  ประมะโข รัฐประศาสนศาสตร์
122 นางสาวจิราวรรณ  บุญประคม รัฐประศาสนศาสตร์
123 นางสาวอรพิน  เลิศพรสุทธิรัตน์ การเมืองการปกครอง
124 นายธนัชชา  เกตุธานี รัฐประศาสนศาสตร์
125 นายณัฐวิทย์  ศรีหาภาค ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
126 นายศักดิ์สิทธิ์  อักษร การเมืองการปกครอง
127 นายทศพร  ยาวศิริ การเมืองการปกครอง
128 นางสาววิภาภรณ์  รองทอง การเมืองการปกครอง
129 นายศิริฉายา  ช่วงโชติ รัฐประศาสนศาสตร์
130 นางสาวเบญจมาศ  ธรรมปัต การเมืองการปกครอง
131 นางสาวณิชาภัทร  นวลกรม การเมืองการปกครอง
132 นายนฤพล  นันทะแสง การเมืองการปกครอง
133 นางสาวเบญจมาศ  พันหล้า รัฐประศาสนศาสตร์
134 นางสาวรัชชยา  ชัยหัด รัฐประศาสนศาสตร์
135 นางสาวเปรมใจ  ศุภเมืองแสน รัฐประศาสนศาสตร์
136 นางสาวกฤติยาณี  สีสมพันธ์ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
137 นางสาวศิริวรรณ  สุขราช การเมืองการปกครอง
138 นายอนุสรณ์  บัวเลียง การเมืองการปกครอง
139 นายปุรเชษฐ์  พณะชัย รัฐประศาสนศาสตร์
140 นายธนวัฒน์  ศุภลักษณ์ รัฐประศาสนศาสตร์
141 นายธีระพงศ์  โสมแก้ว การเมืองการปกครอง
142 นางสาวกิติยา  วรชิน การเมืองการปกครอง
143 นางสาวสุนิสา  บัวใหญ่รักษา การเมืองการปกครอง
144 นางสาววริษศรา  เจริญวงศ์ การเมืองการปกครอง
145 นายอิศรา  อาปะมาเก รัฐประศาสนศาสตร์
146 นายวราวุธ  หงษ์ชุมแพ รัฐประศาสนศาสตร์
147 นายปิยะวัชร  ธรรมสิทธิ์ การเมืองการปกครอง
148 นายทศพล  พิลาชัย การเมืองการปกครอง
149 นายกนกเทพ  กุลศรี การเมืองการปกครอง
150 นางสาววิชุดา  บัวช่วย การเมืองการปกครอง
151 นางสาวศรัณย์พร  บุญปก การเมืองการปกครอง
152 นางสาวดุษฎี  ทองก้อน รัฐประศาสนศาสตร์
153 นางสาววริศรา  ก๋องมั่ง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
154 นางสาวณัฐรัตน์  รอบแคว้น รัฐประศาสนศาสตร์
155 นางสาวชลธิชา  ศรีหาจันทร์ รัฐประศาสนศาสตร์
156 นางสาวกาญจนา  หอมดี การเมืองการปกครอง
157 นายณัฐพล  ลีทหาร รัฐประศาสนศาสตร์
158 นางสาวปาริชาติ​  ศร​ีชิน​เลิศ​ การเมืองการปกครอง
159 นางสาวปริศนา  บุญแตง การเมืองการปกครอง
160 นายพลาธิป  ประภัสสร การเมืองการปกครอง
161 นางสาวนิระชา  ศรีสงคราม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
162 นางสาวชลธิชา  พรมโสภา รัฐประศาสนศาสตร์
163 นางสาวจันทร์ทิมา  เทศขัน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
164 นายจิรพงศ์  ภูงามเงิน การเมืองการปกครอง
165 นางสาวสุดาพร  โบราณมูล การเมืองการปกครอง
166 นายนายชัชนันท์  ทองมนต์ การเมืองการปกครอง
167 นายกรรธนา  สุขดี การเมืองการปกครอง
168 นางสาวภัทรวดี  ล้ำลอง การเมืองการปกครอง
169 นางสาวนัทธมล  แก้วสว่าง การเมืองการปกครอง
170 นายชยุต  สุวรรณภูเต รัฐประศาสนศาสตร์
171 นางสาวเกวลิน  วินทะไชย์ รัฐประศาสนศาสตร์
172 นางสาวทรรศน์พร  อ่อนประทุม ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
173 นายภาคิน  คำโกน รัฐประศาสนศาสตร์
174 นางสาวธนภรณ์  พลศรี รัฐประศาสนศาสตร์
175 นายธัชชัย  โพธิ์ศรี รัฐประศาสนศาสตร์
176 นายธานินทร์  พายสำโรง การเมืองการปกครอง
177 นายปราโมทย์  สุวรรณชาติ การเมืองการปกครอง
178 นางสาวปราณปรียา  พรมชน ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
179 นายฉัตริน  ปุราชะดึง การเมืองการปกครอง
180 นายเจษฎากร  ปักษา การเมืองการปกครอง
181 นายภานุพงษ์  เที่ยงตรง รัฐประศาสนศาสตร์
182 นางสาวจิราวรรณ  ทองขัน การเมืองการปกครอง
183 นางสาวปิยวรรณ  วงษ์สังข์ทอง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
184 นางสาวธนพร  เสนีย์กุลประเสริฐ ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
185 นางสาวอัยรดา  ไชโยธา รัฐประศาสนศาสตร์
186 นางสาวสุกัญญา  จำปาแขม รัฐประศาสนศาสตร์
187 นางสาวจิราพร  บัวสาย รัฐประศาสนศาสตร์
188 นายอาทิตย์  ศิลา รัฐประศาสนศาสตร์
189 นายชาติชาย  ไชยพิเดช รัฐประศาสนศาสตร์
190 นางสาวจันทิวา  ยนยุบล ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
191 นางสาวเขมฤทัย  นนตานอก การเมืองการปกครอง
192 นายชวาลวิทย์  พฤษรา รัฐประศาสนศาสตร์
193 นางสาววาสนา  พวกดี การเมืองการปกครอง
194 นางสาวสฤษลักษณ์  พันโกฏิ รัฐประศาสนศาสตร์
195 นายปฎิภาณ  ศุภรโภคี การเมืองการปกครอง
196 นางสาวธิดา  จันทร์สมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์
197 นางสาววิชุดา  ป้อมสุวรรณ รัฐประศาสนศาสตร์
198 นางสาวบุษยา  ยุบลพันธ์ รัฐประศาสนศาสตร์
199 นางสาวระพิพร  บุญยะรัตน์ การเมืองการปกครอง
200 นางสาวจันทร์จิรา  สาโสก รัฐประศาสนศาสตร์
201 นางสาวเสาวลักษณ์  เหล่าสมบัติ รัฐประศาสนศาสตร์
202 นางสาวกรรทิมา  การุญ การเมืองการปกครอง
203 นางสาวจิดาภา  ภู่นาค รัฐประศาสนศาสตร์

 

: สำหรับศิษย์เก่า

 

1 นายสุรชัย  ทาระคุณ การเมืองการปกครอง
2 นายโยธีร์  มังษา รัฐประศาสนศาสตร์
3 นายเชี่ยวพิรุณ  ฉะอ้อน รัฐประศาสนศาสตร์
4 นางสาวปณิดา  ลาภยิ่งยง การเมืองการปกครอง
5 นายรพีพัฒน์  แช่มพุทรา ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
6 นายกฤติน  ชูสวัสดิ์ รัฐประศาสนศาสตร์
7 นายปฏิภาณ​  กลางประพันธ์​ รัฐประศาสนศาสตร์
8 นายชวลิต  ลิ้มปรีดีชัย รัฐประศาสนศาสตร์
9 นางสาวกฤษติยา  คมจิตร รัฐประศาสนศาสตร์
10 นางสาวจุฑามาศ  ใจอินต๊ะ รัฐประศาสนศาสตร์
11 นายอธิวัฒน์  สุนารักษ์ รัฐประศาสนศาสตร์
12 นางสาวสุภาภรณ์  แก้วพา การเมืองการปกครอง
13 นางสาวสุพัตรา  สังข์ดนตรี การเมืองการปกครอง
14 นางสาววราภรณ์  ชัยสิทธิ์ การเมืองการปกครอง
15 นางสาวสุภิศา  ทัพทะมาตย์ รัฐประศาสนศาสตร์
16 นางสาวกรรณิการ์  เวียงสงค์ รัฐประศาสนศาสตร์
17 นางสาวเกศศิณี  เทพธานี รัฐประศาสนศาสตร์
18 ว่าที่ร้อยตรีหญิงนิยดา  ชัยสา รัฐประศาสนศาสตร์
19 นางสาววรรณา  รามสันเทียะ การเมืองการปกครอง
20 นางสาวจันทร์  ทิพนัด การเมืองการปกครอง
21 นายสุรเชษฐ์  ลิศนันท์ รัฐประศาสนศาสตร์
22 นางสาวเกษศราภรณ์  แย้มชัยภูมิ รัฐประศาสนศาสตร์
23 นายนนทนันท์  โพธิสาร รัฐประศาสนศาสตร์
24 นางสาววนิดา  ภูถูกหมอก การเมืองการปกครอง
25 นางสาวชุตินันท์  ขุนประเสริฐ การเมืองการปกครอง
26 นายสุขสวัสดิ์  สุนทรจันทร์ การเมืองการปกครอง
27 นางสาวจอมขวัญ  เลขสันเทียะ การเมืองการปกครอง
28 นางสาวนันทยา  อันทรง รัฐประศาสนศาสตร์
29 นางสาวกมลชนก  บุญญฐี การเมืองการปกครอง
30 นางสาวสุธินันท์  ประทุมดวง การเมืองการปกครอง
31 นางสาวอาทิตยา  ไชยแสน การเมืองการปกครอง
32 นางสาวนัฐกานต์  มีสุข รัฐประศาสนศาสตร์
33 นางสาวพิมพิไล  หลักแหลม รัฐประศาสนศาสตร์
34 นางสาวชฎาธร  เจริญสุข ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
35 นางสาวสุกัญญา  ทองโรจน์ บริหารรัฐกิจและกิจการสาธารณะ
36 นายสุขสวัสดิ์  สุนทรจันทร์ การเมืองการปกครอง
37 นายธีรพงศ์  สังวรณ์ การเมืองการปกครอง
38 นางสาวสริตา  พิณะสา การเมืองการปกครอง
39 นางสาวสุจิตตรา  สาชะรุง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
40 นางสาวธนาภรณ์  เนาวรัตน์ รัฐประศาสนศาสตร์
41 นางสาวอภิชญา  จำรูญศิริ การเมืองการปกครอง
42 นางสาวกิติยา  มั่งคั่ง รัฐประศาสนศาสตร์
43 นางสาวณาตยา  ลาดกระโทก ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
44 นางสาววนิดา  สุขแสวง ความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
45 นางสาวมณีนุช  ภูบุญทอง รัฐประศาสนศาสตร์