เมนูหลัก > ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา 2563” (เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)

 
 
 

ประกาศรับสมัครนิสิตเพื่อคัดเลือกให้รับทุนการศึกษา “ทุนสิงห์น้ำตาลเพื่อน้อง ประจำปีการศึกษา 2563” (เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19)

คุณสมบัติของผู้สมัคร
1. เป็นนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครองระดับปริญญาตรี ทุกชั้นปี ที่มีผลการเรียนสะสม (GPAX) ตั้งแต่ 2.00 ขึ้นไป
2. เป็นผู้ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 COVID-19) ในภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2563
3. เป็นนิสิตที่มีความประพฤติเรียบร้อย และไม่เคยถูกลงโทษหรืออยู่ระหว่างการพิจารณาโทษวินัยนิสิตมหาวิทยาลัยมหาสารคาม
หลักฐานการสมัคร
1. สำเนาบัตรประจำตัวนิสิตหรือบัตรประจำตัวประชาชน จำนวน 1 แผ่น (พร้อมเซ็นสำเนาถูกต้อง)
2. ใบแสดงผลการเรียนสะสม (สามารถพิมพ์จากระบบ reg ได้)
ให้นิสิตกรอกแบบฟอร์มการสมัครและแนบหลักฐานการสมัครเป็นไฟล์ PDF ผ่านช่องทางออนไลน์ได้ที่ลิงค์ https://forms.gle/hNohoeJkx4pSRqzJ7 ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันจันทร์ที่ 15 มีนาคม 2564 (ภายในเวลา 23.59 น.)
ประกาศรับสมัคร >> https://bit.ly/2OfmoJ3

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2021-03-12
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล