เมนูหลัก > รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

 
 
 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

กําหนดการและรายชื่อ ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2565

รายชื่อผู้เข้ารับคัดเลือก ให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับการคัดเลือก ตามวันและเวลาที่กําหนด หากไม่เข้ารายงานตัวภายในเวลา 30 นาที จะถือว่าสละสิทธิ์ดังรายชื่อต่อไปนี้

1) นายเกรียงศักดิ์ เจียงคํา

2) นายทรงศักดิ์ เนื่องไชยยศ

กำหนดการ 1) สอบคัดเลือก วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 09.00 – 10.00 น.

สอบข้อเขียน ณ ห้อง D-339 ชั้น 3 เวลา 10.00 – 11.00 น.

สอบสัมภาษณ์ณ ห้อง D-339 ชั้น 3 เวลา 11.00 – 12.00 น.

สอบปฏิบัติ ณ ลานจอดรถ ชั้น 1


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2022-02-18
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล