เมนูหลัก > ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะทางการวิจัย : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

 
 
 

ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมสมรรถนะทางการวิจัย : จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

ระหว่างวันที่ 29-30 เมษายน 2566 ณ วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413)
รูปแบบ Onsite และรูปแบบ Online Webex

 วิทยากรโดย
ผศ.ดร.จักรพันธ์ ขัดชุ่มแสง ประธานศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
มหาวิทยาลัยขอนแก่น
ผศ.ดร.วิรัช วงศ์ภินันท์วัฒนา เลขานุการศูนย์จริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 เนื้อหาหลักสูตร
- ความเป็นมาและหลักการพื้นฐานของจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ (Respect for Persons)
- ประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- การวิจัยในกลุ่มเปราะบางและประเด็นอ่อนไหว, Beneficence
- การประเมินประโยชน์และความเสี่ยง, justice
- การเลือกอาสาสมัครในการวิจัย
- ขั้นตอนและประเภทของงานวิจัยที่จะขอรับพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์กระบวนการขอความยินยอมจากอาสาสมัคร
- เอกสารชี้แจงอาสาสมัคร และแบบแสดงความยินยอมเข้าร่วมการวิจัย
- แบบเสนอเพื่อข้อรับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- การฝึกปฏิบัติการเขียนข่อความในประเด็นจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ทางสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์
- ความเป็นมาและความจำเป็นในการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์
- ขั้นตอนและเอกสารประกอบการยื่นขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

-------------------------------------

ค่าลงทะเบียน
บุคคลทั่วไป 1,000 บาท
นิสิตนักศึกษา 500 บาท
บุคลากร มมส 500 บาท (ตัดโอน)
บุคลากรและนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ไม่มีค่าใช้จ่าย
- สมัครเข้าร่วมอบรมได้ที่ > https://shorturl.asia/h9w4K

ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับใบประกาศนียบัตรจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

-------------------------------------

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คุณจีราวรรณ บุญคำภา และ เกษราภรณ์ คลังแสง
โทร. 043 754 317 หรือ 043 754333 – 40
Email : [email protected]


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-03-15
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล