เมนูหลัก > รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 (พนักงานขับรถยนต์)

 
 
 

รับสมัครบุคคลเพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นลูกจ้างชั่วคราว ครั้งที่ 1/2566 (พนักงานขับรถยนต์)

ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม จะดําเนินการรับสมัครสอบแข่งขัน
เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเข้าปฏิบัติงานเป็นลูกจ้างชั่วคราว สังกัดวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม จํานวน 1 อัตรา
 

1. ตําแหน่งที่รับสมัคร
ตําแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ (อัตราค่าจ้างเดือนละ 7,900 บาท)
2. คุณสมบัติ
ผู้สมัคร จะต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตําแหน่งตามที่ระบุในรายละเอียดแนบท้ายประกาศ
3. วัน เวลา สถานที่สมัคร
สมัครด้วยตนเองเท่านั้น ตั้งแต่วันที่ 20 มีนาคม 2566 ถึง 12 เมษายน 2566 ยื่นเอกสาร
การสมัครที่ฝ่ายบุคคล ห้องสํานักงานเลขานุการ ชั้น 3 อาคารวิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัย
มหาสารคาม ตําบลขามเรียง อําเภอกันทรวิชัย จังหวัดมหาสารคาม ในวันและเวลาราชการ และสามารถพิมพ์
ใบสมัครงาน ได้ตามท้ายประกาศน
 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-03-21
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 210323_024003.pdf <<