เมนูหลัก > รับสมัครนิสิตปฏิบัติงานนอกเวลาในวันปกติและวันหยุดราชการ หรือในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อช่วยปฏิบัติงานราชการ (นิสิตทำงานระหว่างเรียน)

 
 
 

รับสมัครนิสิตปฏิบัติงานนอกเวลาในวันปกติและวันหยุดราชการ หรือในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อช่วยปฏิบัติงานราชการ (นิสิตทำงานระหว่างเรียน)

             ด้วยวิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยมหาวิทยาลัยมหาสารคาม ได้อนุมัติจัดสรรงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567 เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์หรือประสงค์จะทำงานหารายได้ระหว่างเรียน จึงกำหนดรับสมัครนิสิตปฏิบัติงานนอกเวลาในวันปกติและวันหยุดราชการ หรือในช่วงปิดภาคเรียนเพื่อช่วยปฏิบัติงานราชการ (นิสิตทำงานระหว่างเรียน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ลักษณะงานที่ปฏิบัติ

  1. งานสำนักงานเลขานุการวิทยาลัยฯ

  2. งานผู้ช่วยผู้ประสานงานวิชาเอก

  3. งานห้องสมุด

  4. งานอื่น ๆ  ที่วิทยาลัยฯกำหนด

ระยะเวลาการจ้างและอัตราการจ้าง

  1. ระยะเวลาการจ้าง ตามปีงบประมาณ 2567 (ตุลาคม 2566  - กันยายน 2567)

  2. เวลาการปฏิบัติงานวิทยาลัยฯเป็นผู้กำหนด

  3. อัตราค่าจ้าง หากปฏิบัติงานเป็นรายวันทำงานไม่น้อยกว่า 7 ชั่วโมงต่อวัน (ไม่รวมเวลาหยุดพัก) เหมาจ่ายได้แต่ไม่เกิน 300 บาทต่อวัน หากปฏิบัติเป็นรายชั่วโมง ชั่วโมงละ 30 บาท ทั้งนี้ การปฏิบัติงานทั้งแบบรายวันและแบบรายชั่วโมง ต้องปฏิบัติงานรวมกันแล้วไม่เกิน 100 ชั่วโมงต่อเดือน

คุณสมบัติ

  1. ผู้สมัครเป็นนิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ซึ่งเรียนอยู่ตั้งแต่ชั้นปีที่ 2 ขึ้นไป

  2. ผู้สมัครเป็นนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ และต้องการมีรายได้ระหว่างเรียน

  3. ผู้สมัครจะต้องมีผลการเรียนในภาคการเรียนคะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX) ไม่ต่ำกว่า 2.00

วัน  เวลา  และสถานที่รับสมัครสอบ

    ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร  ดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่เว็บไซต์วิทยาลัยฯ เมื่อกรอกใบสมัครเรียบร้อยแล้ว ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่  “ฝ่ายพัฒนานิสิตวิทยาลัยการเมืองการปกครอง” ชั้น 3 ตั้งแต่บัดนี้จนถึง วันที่ 31 ตุลาคม 2566  ในวันและเวลาราชการ (08.30 - 16.30 น.)

การประกาศรายชื่อการสอบสัมภาษณ์และผลการคัดเลือก

   วิทยาลัยฯ  จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สัมภาษณ์ ในวันที่  3  พฤศจิกายน  2566  ทางเว็บไซต์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง และสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกให้ปฏิบัติงานระหว่างวันที่ 6 - 10 พฤศจิกายน 2566 โดยจะประกาศผลการคัดเลือกในวันที่  13 พฤศจิกายน 2566 ทางเว็บไซต์วิทยาลัยฯ www.copag.msu.ac.th


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2023-10-18
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : 181023_070028.pdf <<