เมนูหลัก > Meet the Experts เรื่อง “Critical and Creative Thinking Skills for Social Scientists”

 
 
 

Meet the Experts เรื่อง “Critical and Creative Thinking Skills for Social Scientists”

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง โดยงานบัณฑิตศึกษา จัดโครงการสนับสนุนกิจกรรมเสริมสร้างประสบการณ์และทักษะนิสิตผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก Meet the Experts เรื่อง Critical and Creative Thinking Skills for Social Scientists” ระหว่างวันที่ 23-24  มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมทองใบ ทองเปาด์ (D-413) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เป็นประธานเปิดโครงการ และได้รับเกียรติจาก Professor Asami Yasuhito ผู้เชี่ยวชาญจาก Hosei University Facuty of Law Department of Global Politics เป็นวิทยากรบรรยายในหัวข้อ “Critical and Creative  Thinking Skills for Social Scientists : ทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์สำหรับนักสังคมศาสตร์” ให้แก่นิสิตระดับบัณฑิตศึกษาและนิสิตระดับปริญญาตรี จำนวน 36 คน  

โครงการดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อให้นิสิตได้มีความรู้ความเข้าใจการจัดทำวิทยานิพนธ์ ทราบถึงแนวคิดทฤษฎี ขั้นตอนวิธีการต่าง ๆ จึงต้องมีการพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดทักษะทางกระบวนการการคิด และเพิ่มองค์ความรู้ให้กับนิสิต รวมถึงทักษะการคิดเชิงวิพากษ์และสร้างสรรค์ จากผู้มีประสบการณ์และผู้ทรงคุณวุฒิภายนอกที่หลากหลาย

ภาพ/ข่าว : จันทร์สุดา การดี

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2024-03-25
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล