เมนูหลัก > ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ

 
 
 

ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ

วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดยอาจารย์ธวัชชัย ป้องศรี และอาจารย์ ดร.สิรกุล สุวินทวงศ์ อาจารย์ประจำสาขาวิชาการเมืองการปกครอง ได้จัดอบรมในหัวข้อ “ผู้นำการเปลี่ยนแปลงอย่างสันติ” เมื่อวันเสาร์ที่ 16 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุม  D-207 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง ซึ่งมีอาจารย์นริศ มณีขาว ผู้ก่อตั้ง Carefor Peace Center เป็นวิทยากรให้การอบรม ซึ่งการอบรมครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการสันติวิธีวิถีแห่งสันติเพื่อสังคมและโลกที่สันติ (ภายใต้โครงการสนับสนุนกิจกรรมสร้างสรรค์ประสบการณ์และทักษะนิสิตผ่านการเรียนรู้ในชั้นเรียนกับผู้เชี่ยวชาญภายนอก Meet the Experts) เพื่อให้นิสิตผู้เข้ารับการอบรมได้เสริมสร้างประสบการณ์และทักษะด้านสันติวิธีโดยการเชิญผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธีจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคามมาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์จริง ตลอดจนเพื่อให้นิสิตผู้เข้ารับการอบรมได้มีโอกาสขยายเครือข่ายด้านวิชาการและวิชาชีพของตนกับผู้เชี่ยวชาญด้านสันติวิธีจากหน่วยงานภายนอกมหาวิทยาลัยมหาสารคาม​ ทั้งนี้มีนิสิตผ่านการอบรมจำนวน 15 คน

 


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2024-03-28
ผู้ประกาศ : จันทร์สุดา การดี
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล