เมนูหลัก > COPAG เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

 
 
 

COPAG เสริมสร้างวัฒนธรรมและค่านิยมสุจริตในการปฏิบัติงาน

วันที่ 26 เมษายน 2567 วิทยาลัยการเมืองการปกครอง มหาวิทยาลัยมหาสารคาม โดย ผู้ช่วยศาตราจารย์เชิงชาญ จงสมชัย คณบดีวิทยาลัยการเมืองการปกครอง ได้ออกประกาศเรื่อง “นโยบายการไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)” และเผยแพร่ทางเว็บไซต์วิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อมอบนโยบายของวิทยาลัยฯ ว่าด้วยการไม่รับของขวัญของกำนัลจากการปฏิบัติหน้าที่ (No Gift Policy) สร้างความตระหนักรู้ และสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้ผู้บริหารและบุคลากรในสังกัดทุกคน ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด ในการไม่รับของขวัญและของกำนัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ ทุกวาระเทศกาลและโอกาสพิเศษต่าง ๆ รวมถึงประกาศเจตจำนงสุจริตในการบริหารงานวิทยาลัยการเมืองการปกครอง เพื่อสร้างความตระหนัก และปลูกฝังค่านิยมคุณธรรม จริยธรรมและจิตสำนึกในการปฏิบัติงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการบริหารจัดการภาครัฐให้เป็นไปตามหลักธรรมาภิบาลและป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบของผู้บริหารและผู้ปฏิบัติงาน ทุกระดับ โดยปฏิบัติงานภายใต้หน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างสุดกำลังความสามารถ ภายใต้หลักธรรมาภิบาลเพื่อป้องกันความเสี่ยงต่อการทุจริตและประพฤติมิชอบ ดังนี้

1. ปฏิบัติหน้าที่ตามกฎ ระเบียบ ข้อบังคับของทางราชการอย่างเคร่งครัด

2. ปฏิบัติหน้าที่ตามหลักการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี

3. ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ปราศจากการทุจริตต่อหน้าที่ ไม่แสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้จากตำแหน่งหน้าที่อันเป็นผลประโยชน์ทับซ้อน

4. ส่งเสริม ปลูกฝังค่านิยมและทัศนคติให้บุคลากรในสังกัด มีความรู้ความเข้าใจ ยึดหลักคุณธรรม

จริยธรรม และตระหนักถึงภัยของการทุจริต มีความละอายและเกรงกลัวที่จะทำการทุจริตคอร์รัปชัน นำไปสู่การเป็นวิทยาลัยฯ ที่ปลอดการทุจริตทั้งเชิงนโยบาย และทุจริตต่อหน้าที่อย่างสิ้นเชิง

5. ส่งเสริมให้เกิดการตรวจสอบการทุจริตจากองค์กรภายนอก เปิดโอกาสให้ภาคประชาชนมีส่วนร่วมในการตรวจสอบการปฏิบัติงาน โดยเปิดเผยข้อมูลข่าวสารในการดำเนินกิจกรรมทุกรูปแบบ

6. กรณีพบการทุจริตจะดำเนินการสอบสวนและลงโทษขั้นสูงกับผู้ที่ทุจริตอย่างจริงจัง

โดยขอให้ผู้ปฏิบัติงานทุกคน ปฏิบัติงานโดยยึดมั่นในความซื่อสัตย์ความสุจริตใช้ระเบียบ กฎหมายเป็นแนวทางในการดำเนินงาน เพื่อป้องกันการเลือกปฏิบัติหรือก่อให้เกิดผลประโยชน์ทับซ้อนด้วย

ที่มา : งานแผนและประกันคุณภาพ

ข่าว : งานสื่อสารองค์กร


วิทยาลัยการเมืองการปกครอง , วิทยาลัยการเมือง , มหาวิทยาลัยมหาสารคาม , มหาวิทยาลัย มหาสารคาม , Mahasarakham University

 

ประกาศเมื่อวันที่ : 2024-04-26
ผู้ประกาศ : วรฉัตร รุ่งวิริยะวณิช
แนบไฟล์ : ไม่มีไฟล์ข้อมูล